OTSO lyhyesti

Metsäsi arvoinen

Tärkein tehtävämme on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa. Metsän arvo merkitsee jokaiselle metsänomistajalle erilaisia asioita. OTSO tietää, miten metsäomaisuutta ja luontoa tulee hoitaa, jotta niille asetetut ainutlaatuiset arvo-odotukset täyttyvät.

OTSO Metsäpalvelut Oy

Metsäpalvelualan johtava, riippumaton ja vastuullinen toimija osana metsäsektorin ekosysteemiä. Olemme osa kansantaloutemme kivijalkaa, metsäsektorin ekosysteemiä, metsäpalvelutoimialan johtavana toimijana ja pitkän linjan valtakunnallisena palvelujen tuottajana.

Ydintoimintaamme ovat metsä- ja yksityisteiden suunnittelu, rakentaminen ja hallinnointi sekä puustonkäsittelyyn, luonnonhoitoon ja metsävarallisuuden hoitoon liittyvät palvelut. Roolimme kanta-, jakelu-, tie- ja rataverkkojen huoltovarmana pitämisen mahdollistajana on merkittävä.

Asiakkuuksilla on merkittävä rooli OTSO:n liiketoiminnassa. Vahvuuksiamme ovat suunnitteluosaaminen ja kokemus vaativista metsätie-, silta- ja kunnostusojitushankkeista etenkin useamman metsänomistajan yhteishankkeissa. Metsäpalvelutoimialan parhaat yhteishankkeiden hallintaan räätälöidyt tietojärjestelmät suunnittelussa ja tuotannossa. Valtakunnallinen tie-ja siltaosaaminen, tie- ja siltarekisteri sekä koko maan kattava kilpailu- ja toteutuskyky infrarakentamiseen liittyvissä puunpoistoissa koskien mm. sähkö- ja verkkoyhtiöitä sekä rata- ja tieverkostohankkeita. Valtakunnallinen toimintamalli ja alueellinen läsnäolo vahvoilla alueilla. Laaja yrittäjäverkosto, toimivat toimitusketjut, keskitetty operaattorimalli ja hankintatoimi. Sertifioidut ympäristö-, laatu-, työterveys ja -turvallisuusstandardit.

Vuonna 2016 Helmet Capitalin edustamat sijoittajat yhdessä toimivan johdon kanssa ostivat OTSO Metsäpalvelut -liiketoiminnan Suomen Metsäkeskukselta.

OTSO:lla on noin 80 toimihenkilöä ja laaja sidosryhmäverkosto noin 25 toimipaikalla.

1929–2011
Läänien metsälautakunnista alueellisiin metsäkeskuksiin.

2012–2014
Alueellisista metsäkeskuksista muodostetaan Suomen metsäkeskus ja tehdään jako julkisiin ja metsäpalveluihin, OTSO brändi julkaistaan marraskuussa 2013.

2015
Toiminnan rationalisoinnin ensimmäinen vaihe.

2016
Fokus ja valinnat, ammattimaisen johtoryhmän muodostaminen, toiminnan rationalisoinnin toinen vaihe, liiketoimintakauppa 1.10.2016.

2017–2019
Fokus, valinnat ja vakauttaminen, operatiivisen suorituskyvyn nosto ja varmentaminen.

2020 –>
Määritetään liiketoiminnan suunta ja palautetaan yhtiön uskottavuus, toiminnan rationalisoinnin kolmas vaihe. Turvataan rahoitus ja varmistetaan suorituskyky.

2021 –>
Toteutetaan suunnanmuutos ja hallitaan siirtymävaihe. Turvataan rahoitus ja varmistetaan suorituskyky.

2022–2024 –>
Kannattava kasvu valituilla toimialoilla asiakkuusohjelmien kautta. Kehitetään palvelutarjontaa asiakaskysynnän pohjalta. Taataan suorituskyky kyvykkyyksien kautta.

Metsäpalvelutoimialan liiketoimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät

Metsänomistajakunnan profiili on muuttunut taloudellisen arvon merkityksen korostuessa ja palveluiden kilpailutusten määrän lisääntyessä johtaen metsäpalvelumarkkinan kasvuun.

Metsäsektori uusiutuu kiihtyvällä vauhdilla kestävien tuotteiden kysynnän kasvaessa ja luo edellytyksiä yksityis- ja metsäteiden, siltojen ja tiekuntapalveluiden markkinan kasvuun.

Valtakunnallisen kantaverkon ja alueellisten jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät ja kasvavassa määrin ennalta ehkäisevät investoinnit luovat kasvupotentiaalin puustonkäsittelypalveluille. Lisäksi yhteiskunnallisesti tärkeät maantie- ja rautatiealueiden puuston poistot kasvattavat puustonkäsittelypalveluiden potentiaalia.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusohjelman laki (KEMERA) jatkunee vuoden 2023 loppuun luoden edellytykset vakaalle ja ennustettavalle metsäpalveluiden liiketoimintaympäristölle useaksi vuodeksi etenkin pitkäkestoisille, yhteishankkeina toteutettaville yksityis- ja metsätiehankkeille.

Yksityistiepalvelut

Metsä- ja yksityistiet muodostavat puunhuollon hiussuoniston. Toimivalla tiestöllä on suuri merkitys maaseudun elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. Huonokuntoiset tiet ja vanhat sillat aiheuttavat rajoituksia erityisesti raskaille puukuljetuksille.

Yksityistiepalveluiden markkinan kasvun ajureina ovat mm. kasvaneet ajoneuvopainot, eurotalvet eli jäätyneen kauden lyhentyminen, metsänomistajakunnan ammattimaistuminen, kumulatiivisen korjausvelan kasvu, uuden yksityistielain tuomat velvoitteet tiekunnille, kasvava puunkäyttö, puuhuollon turvaaminen sekä tienkäyttäjien kasvaneet laatuvaatimukset.

Keskeiset asiakkuudet ovat tiekuntien ja yhteismetsien lisäksi merkittävät B to B asiakkaat.

Puustonkäsittelypalvelut

Puustonkäsittelyssä keskitymme yhteiskunnallisesti ja yrityskohtaisesti tärkeiden infraprojektien konsultointiin ja urakointiin yhdessä pitkäaikaisten aliurakoitsijakumppaneidemme kanssa. Poistamme puustoa esimerkiksi voimalinjojen läheisyydestä, rataverkon varsilta sekä rakenteilla olevien tuulivoimaloiden tai yrityspuistojen tieltä. Tuotamme myös metsäpaikkatietoa asiakkaan infrasuunnittelun tueksi. Hoidamme työläidenkin infrakohteiden maanomistajayhteydet, puunkorjuun, myynnin, varastoinnin ja kuljetuksen kustannus- ja resurssitehokkaasti. Järjestämme esimerkiksi puun yhteismyyntiä ja hoidamme myös viestinnän, raportoinnin ja sopimuskäytännöt asiakkaidemme, alueen maanomistajien ja metsäyhtiöidenkin suuntaan.

Puustonkäsittelypalveluiden markkinaa kasvattavat puolestaan Sähkömarkkinalain vaatimukset toimitusvarmuudelle, kantaverkon mittava investointiohjelma, lisääntyneet lumi- ja myrskytuhot, sähkön tuotannon hajautumisen myötä syntyneet investointitarpeet, kuluttajien ja yritysten kasvaneet odotukset sähkön toimitusvarmuudelle sekä yhteismyyntipuun merkitys puuta jalostavalle teollisuudelle. ➢ Merkittävät asiakkuudet koostuvat kanta- ja jakeluverkkoyhtiöistä, rata- ja tiehankkeiden toteuttajista sekä puuta jalostavasta teollisuudesta.

Luonnonhoito- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut

Palvelutarjonta käsittää luonnonhoidon, vesistöpalvelut, metsäomaisuuden hoidon, arvolaskennan ja metsäsuunnittelun.

Suometsillä on yhä tärkeä rooli puuntuotannossa. Markkinaehtoiselle liiketoiminnalle asettaa kuitenkin kovia haasteita mm. yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, suometsien käsittelyjen ilmastovaikutukset, viranomaismääräysten ja -linjausten kiristyminen (Kemera-rahoituslinjaukset, ELY-ojitusilmoitukset ja muut ympäristöseikat) sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen vaatimukset.

Kehityssuuntanamme on muuntuminen ojituksesta valuma-alueiden vesitalouden hallintapalveluksi, jossa kartoitetaan ensiksi valuma-alueen tila ja kiinnostuneet asiakkaat, jonka jälkeen suunnitellaan kiinteistökohtaiset suometsän hoitopalvelut ympäristöseikat huomioiden. Lopuksi optimoidaan valuma-alue kohtaiset yhteiset vesiensuojelutoimet.

Toimintapolitiikka ja sertifikaatit

Laskutustiedot

Ostoreskontra
puhelin: 040 714 4693
sähköposti: ostolaskut@otso.fi

Vastaanottajan nimi
OTSO Metsäpalvelut Oy
Verkkolaskuosoite
003727824675

Vastaanottajan operaattori
Liaison Technologies Oy

Operaattorin osoite
003708599126

Myyntireskontra
puhelin: 040 466 5948
sähköposti: laskutus@otso.fi