Perusta tulevaisuuden menestykselle
Yhtiömme elinkelpoisuuden sekä lyhyen ja pitkän aikavälin toimintakykymme edellytyksenä on kannattava ja positiivista kassavirtaa tuottava liiketoiminta. Tämä perustuu asiakkuuksien hallinnan, asiakasohjelmien, palvelutarjontamme, toimitusketjumme sekä kyvykkyytemme saumattomaan, arjessa tapahtuvaan yhteistyöhön ja tätä kautta riittävän suorituskyvyn takaavaan toimintaan.

Tunnistamiemme markkinamuutosten sekä omien vahvuuksiemme pohjalta suuntaamme asiakaslähtöistä liiketoimintaamme sinne, missä näemme markkinapotentiaalia eli etenkin yksityistie- ja puustonkäsittelypalveluihin. Näemme myös suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan markkinakehityksen mukaisena palveluna.

Olemme valmistelleet asiakaslähtöisen liiketoiminnan suuntaamista ja tehostamista mm. johtamisjärjestelmän, asiakkuuksien hallinnan, palvelutarjonnan sekä tuotteistamisen näkökulmista. Suuntaamme markkinoinnin ja myyntitoimet asiakkuusohjelmien mukaan erityisesti tiekunnille ja B2B-asiakkaillemme. Volyymin kasvun mahdollistamana voimme myös keskittyä laajempiin hankekokonaisuuksiin ydinalueillamme kyeten samalla tarjoamaan toimitusketjullemme laajempia ja kannattavampia urakkakokonaisuuksia.

Asiantuntija- ja suunnittelupalvelujen markkinaosuuden kasvaessa panostamme myös yhteistyöhön tilaajien ja työn toteuttajien välillä. Tarkoituksemme on tukea molempien osapuolten toimintaa edistäen urakoitsijakumppaneidemme liiketoimintaa sekä toimien vastuullisena neuvonantajana työntilaajan/maanomistajan puoleen ammattitaitoisen toteuttajan löytämiseksi.

Mikä muuttuu?

Asiakkuudet ja niiden hallinta ovat keskiössä käsittäen asiakkuuksien haltuunoton, niiden luokittelun, asiakasohjelmat ja asiakaspalautteen. Uudistettu palveluvalikoima tukee asiakkuuksien hallintaa tuotteistamisen myötä. Yhtiömme projektisalkun hallinta ja johtaminen takaa riittävän suorituskyvyn varmentamalla, tukemalla ja ohjaamalla hankkeiden laadukasta läpimenoa ja asiakaslupauksen lunastamista liiketoimintaprosessin kaikissa vaiheissa.

Palvelutarjonnan, hyvän asiakaspalvelun ja kannattavan palvelumyynnin johtamiseen olemme nimenneet kolme tuotepäällikköä, joilla on vahva omistajuus edustamissaan palvelutuotteissa. Tuotepäällikön vastuissa on myös myyntiä tukeva asiakkuuden hallinta.

Hannu Ulvinen, tuotepäällikkö, Metsäinfra
Jari Pajala, tuotepäällikkö, Puustonkäsittelypalvelut
Simo Kuittinen, tuotepäällikkö, Luonnon- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut

Mikä pysyy ennallaan?

Kilpailukykymme perustuu ennen kaikkea suunnitteluosaamiseemme ja kokemukseemme vaativista metsätie-, silta- ja kunnostusojitushankkeista etenkin useamman metsänomistajan yhteishankkeissa sekä niiden hallintaan räätälöityjen tietojärjestelmien tehokkaaseen käyttöön suunnittelussa ja tuotannossa. Kyvykkyytemme keskeiset tekijät muodostuvat koko maan kattavasta tie- ja siltaosaamisesta sisältäen tie- ja siltarekisterin sekä valtakunnallisesta kilpailu- ja toteutuskyvystä infrarakentamiseen liittyvissä puunpoistoissa koskien mm. sähkö- ja verkkoyhtiöitä sekä rata- ja tieverkostohankkeita.

Valtakunnallinen toimintamalli, alueellinen läsnäolo vahvoilla alueilla, laaja yrittäjäverkosto, toimivat toimitusketjut sekä keskitetty operaattorimalli ja hankintatoimi ovat myös tärkeitä kyvykkyyksiämme. Sertifioidut ympäristö-, laatu-, työterveys ja –turvallisuusstandardit sekä toimivat yhteiskuntasuhteet varmentavat alan johtavan toimijan ja edelläkävijän roolin.

Tulevaisuuden näkymät

Infrapalvelujen osalta palvelun tarve kasvaa yhteiskunnallisten tarpeiden, ajoneuvopainojen nousun ja tiestön käyttöiän kautta. Infran rakentamispalveluissa käsittäen tien perusparannukset, tien rakennus ja siltapalvelut keskitymme ydinliiketoimintaan, vahvaan markkina-asemaan sekä ydinosaamiseen. Metsäteiden ja yleisten teiden välissä olevan yksityistieverkosto sisältyy vahvasti OTSO:n infraliiketoimintaan.

Siltapalveluissa kuntokartoitus, siltalausunnot, aukkolausunnot, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta ovat luvanvaraista taitorakentamiseen liittyvää työtä. Suomessa on runsaasti yksityisteiden siltoja, jotka ovat heikossa kunnossa tai eivät täytä nykyisten ajoneuvojen kasvaneita kantavuustarpeita.

Yksityisteiden hallintopalvelu vaatii ammattipätevyyttä, jonka tarve on korostunut uuden yksityistielain myötä. Vastuut ja velvollisuudet ovat kasvaneet selvästi ja näin ollen lisänneet palvelun kasvupotentiaalia. Toimivilla tiekunnilla on huomattava merkitys elinkeinoliikenteen sujuvuudelle. Yksityisteiden hallintopalvelu on osa OTSO:n asiakkuuden hallintaohjelmaa tukien infran rakentamispalveluiden myyntiä.

Puustonkäsittelypalveluiden osalta tarjoamme ratkaisulähtöisiä konsultti- ja urakointipalveluita infraomistajille metsäalueilla poistamalla puustoa olemassa olevan ja rakennettavan infran tieltä sekä tuottamalla metsäpaikkatietoa konsultaatiotyönä asiakkaan infrasuunnitteluun. Nykyinen sähkömarkkinalaki tuo verkonomistajille entistä tiukempia velvoitteita sähkön toimitusvarmuudelle, joten puustonkäsittelypalvelumme auttavat verkonomistajia pääsemään tavoitteisiin ”avaimet käteen” periaatteella, kustannustehokkaasti ja maanomistajien tyytyväisyys huomioiden. Lisäksi puustonkäsittelypalvelut palvelevat yhdessä yksityistiepalveluiden kanssa samoja asiakkaita rakentamalla teitä, varastoalueita sekä tasoristeyksiä korvaavia yhteyksiä ja hoitaen näiden alueiden puustonpoistot. 

Suometsänhoitopalvelujen osalta ojitettujen soiden vaikutus on metsäteollisuuden puuhuollolle merkittävä. Suometsien käsittelyyn kohdistuu merkittävä muutospaine, joka tulee vaikuttamaan OTSO:n palveluliiketoimintaan. Palvelutarjontaamme kuuluu valuma-aluehallinta, vesiensuojelu, suometsien logistinen suunnittelu ja luonnonhoito sekä edellä mainittujen palveluiden konsultaatiotyö, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta. Keskitymme suometsien hoidossa vahvuuksiin, joissa ammatillinen osaaminen on toimialan paras.

Metsäomaisuuden hallintapalveluissa markkina-analyysi osoittaa kiinteän metsämaan hankinnan olevan kannattava sijoitus, jonka tuottojen varmuuskerroin on vakaa. Palvelutarjontamme kuuluu metsävaratiedon tuottaminen sekä kasvun- ja arvonlaskenta suurille metsänomistajille, rahastojen tarvitsemat arvolaskennat sekä yhteisöille metsävaratiedon keruu ja paikkatiedon jalostaminen suunnitelmallisen toiminnan pohjaksi.

Jyrki Pihlava
Toimitusjohtaja
OTSO Metsäpalvelut Oy

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!