Alueellisten metsäohjelmien (AMO:t) valmistelu kaudelle 2021-2025 on käynnissä. Ohjelmat laaditaan 14 eri metsäkeskusalueelle. AMOT:t ovat nyt kesäkuussa lausuntovaiheessa ja AMO työtä koordinoi Suomen Metsäkeskus. AMO:t ovat maakunnallisia kehittämissuunnitelmia, joissa laajapohjaisesti kootut työryhmät eri sidosryhmistä valmistelevat alueen metsäsektorin työohjelman. Ohjelmia laaditaan Kansallisen metsästrategian 2025 pohjalta huomioiden kaikki kestävyyden tavoitteet. Alueelliset Metsäneuvostot hyväksyvät ohjelmat vuoden 2020 lopulla.

AMO-valmistelutyöryhmät ja -ohjelmien seuranta ovat PEFC-metsäsertifioinnin ohella ainut koko metsäalaa ja sidosryhmiä yhdistävä foorumi nykypäivänä. AMO-ohjelmien tavoitteena on luoda yhteinen näkemys metsäalan tulevaisuudesta ja tavoitteista maakunnalliset erityispiirteet huomioiden. AMO valmistelujen tavoitteena ovat:

 • Ohjelmat takaavat toiminnan hyväksyttävyyden
 • Metsät ovat ratkaisu, ei ongelma – Slogan Metsäkeskuksen AMO-tavoitteiden valtakunnan ohjeistuksesta

Valmistelutyöryhmät käsittelevät metsäisiä tavoitteita kolmelta kannalta; perinteistä puuntuotantoa, metsien muuta käyttöä ja ympäristöasioita. AMO:issa linjataan myös maakuntien näkemykset metsätalouden tukijärjestelmän työtavoitteista ja tukivarojen suuntaamisesta. Yleisesti metsätalouden tukijärjestelmän jatkuvuus ja ennakoitavuus lienee kaikkien AMO:jen keskeisenä tavoitteena.

OTSO on aktiivisesti mukana AMO-työssä antaen lausuntoja sekä osallistuen alueellisiin työryhmiin. OTSO on tuonut metsäteiden, suometsän ja luonnonhoidon markkinajohtajana työskentelyssä esille seuraavia teemoja sekä esittänyt niihin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Teema 1. Metsäinfran (tiestö ja sillat) ylläpito ja korjausvelan vähentäminen

 • Tukirahoituksen turvaaminen yksityisteiden perusparannuksiin, metsätalouden tukijärjestelmän kautta
 • Tiekuntien toimivuuden parantaminen ja aktivointi yksityisteiden perusparannuksiin tiedottamisen, neuvonnan ja koulutuksen kautta
 • AMO alueittaisten metsätaloudelle tärkeiden yksityisteiden ja siltojen yleisselvityksen tekeminen ja avoimen datan hyödyntäminen neuvonnan ja aktivoinnin kohdentamiseksi
 • Suunnittelun laadun ja toteutuksen osaamisen varmistaminen
 • Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen yksityisteiden byrokratian vähentämiseksi

Teema 2. Suometsien kestävän hoidon ja käytön turvaaminen, huomioiden monimuotoisuuden, vesiensuojelun, hiilitaseen sekä yhteiskunnallisen hyväksynnän turvaaminen

 • Suometsienhoidon ohjeistuksen kehittäminen vastaamaan tulevia vaatimuksia
 • Terveyslannoitusten edistäminen
 • Toimijoiden koulutus laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen
 • Avoimen datan hyödyntäminen ja vesiensuojelun paikkatietotyökalujen edelleen kehittäminen
 • Yhteiskunnallinen viestintä suometsien vastuullisesta, monitavoitteisesta käytöstä

Teema 3. Metsäkiinteistöjen tilarakenteen kehittämisen, yhtymien ja kuolinpesien osuuden pienentämiseen tähtäävien toimien kehittäminen

 • Tilarakenteen kehittäminen tilusjärjestelyjen ja yhteisomistusten neuvonnan kautta

Teema 4. Vesiensuojelun merkityksen korostaminen luonnonhoidossa

 • Vesiensuojelun nostaminen keskeiseksi painoalueeksi luonnonhoidossa
 • Luonnonhoito hankerahoituksen suuntaaminen vesiensuojeluhankkeisiin
 • Toimijoiden koulutukset vesiensuojelun osaamisessa kaikissa metsätalouden ja luonnonhoidon toimenpiteissä

Tavallisille metsänomistajille AMO:t näkyvät pääasiassa metsänomistajien omien etujärjestöjen työn kautta. AMO-ohjelmat linjaavat maakuntien tavoitellut hakkuu- ja metsänhoitotyömäärät, tukirahoituksen suuntaviivat ja metsänomistajille suunnattavan neuvonnan. Metsänomistajia voikin pitää välillisinä edunsaajina.

Äkkiä katsoen AMO:t voivat vaikuttaa hieman menneeltä suunnitelmataloudelta 5-vuotiskausineen ja konsensusta hakevine työryhmineen, mutta niillä on tärkeä osa metsien käytön tulevaisuuden kannalta. Laaja-alainen osallistaminen ja avoimuus takaavat yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden metsien käytölle kaikkine eri muotoineen ja arvoineen. AMO valmistelun tavoitetta toistaen: Metsät ovat ratkaisu, ei ongelma.

Lue alueellisten metsäohjelmien valmistelusta tarkemmin.

Pauli Juntunen
Metsäpäällikkö
OTSO Metsäpalvelut Oy

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!