Ilmastonmuutos on varmasti yksi tämän päivän puhutuimmista aiheista myös metsätalouden piirissä. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisiin metsiin nyt ja tulevaisuudessa? Entä voiko näihin vaikutuksiin millään tavalla varautua? Tässä jutussa vastaamme näihin kysymyksiin.

Maa- ja metsätalousministeriö, Tapio, Suomen metsäkeskus, MTK ja Luonnonvarakeskus ovat tehneet yhteistyötä Kaukaa viisasta metsänhoitoa -viestintähankkeessa, jonka tavoitteena on opastaa metsänomistajia varautumaan ilmastonmuutokseen omassa metsätaloudessa. Viestinnän tietosisältö pohjautuu Metsänhoidon suosituksiin, jotka perustuvat tutkimustietoon sekä käytännön kokemuksiin hyvästä metsänhoidosta.

Tapion metsäasiantuntija Nora Arnkil kertoo, että viestintähankkeen ydintehtävänä on tarjota metsänomistajille perustietoa ilmastonmuutoksesta ja auttaa heitä varautumaan siihen. “Tieto, jota metsänomistajille jaamme, on valikoima parhaita metsänhoidon ilmastokestäviä käytäntöjä, mitä nykytiedon ja kokemusten valossa on olemassa. Aivan yhtä lailla, kuin ilmastokestävyydestä on tulossa vakio muillakin teollisuuden aloilla, haluamme tuoda nämä käytännöt myös metsänhoidon piiriin.”

Toimi tänään, äläkä vasta huomenna

Arnkil pääsee työnsä puolesta seuraamaan metsään liittyvää keskustelua läheltä. “Metsänomistajille ilmastonmuutos saattaa usein näyttäytyä asiana, joka häämöttää jossakin kaukana tulevaisuudessa. Se voidaan kokea vaikeasti käsitettävänä uhkana ja yksittäisen metsänomistajan voi olla hankalaa hahmottaa, miten ilmastonmuutokseen voisi varautua tai omalla metsänhoidollaan vaikuttaa.”

Totuus kuitenkin on, että ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin todellisuutta jo nyt. Siksi metsänomistajan on syytä ottaa metsän ilmastokestävyys keskeiseksi tavoitteeksi metsätalouden toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. “Käytännössä ilmastonmuutoksen vaikutukset voi jo nyt huomata esimerkiksi lumipeitteen syvyyden ohenemisena tai kesällä koettuina poikkeuksellisina helleajanjaksoina. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit kasvavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutos konkretisoituu esimerkiksi tuholaisten aiheuttamien metsätuhojen lisääntyneenä riskinä, kun ilmasto muuttuu leudommaksi ja tuholaisten elinolosuhteet paranevat. Lisääntyvät kuivat kaudet taas heikentävät puuston terveyttä ja maan roudattomuus syys- ja talvimyrskyjen aikaan kasvattaa tuulituhoriskiä. Siksi ilmastokestäviä metsänhoidon toimenpiteitä kannattaa tehdä jo nyt, ja varmistaa, että oman metsän iskunkestävyys on kunnossa olosuhteiden muuttuessa.”

Ilmastokestävän metsänhoidon ABC

Suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito ovat asioita, joilla Arnkilin mukaan pääsee negatiivisten ilmastovaikutusten torjunnassa pitkälle. “Meillä Suomessa on käytettävissämme metsänhoitoon todella hyvät ohjeistukset ja suositukset. Hyödyntämällä näitä ohjeistuksia omien tavoitteidensa mukaisesti saa metsäomaisuutensa iskunkestävyyttä parannettua huomattavasti.”

Tärkeimmät teemat ilmastokestävässä metsänhoidossa ovat metsän oikea-aikainen hoito, vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Oikea-aikaisista metsänhoitotoimista taimikonhoito ja ensiharvennukset ovat ilmastokestävän metsänhoidon kivijalka. “Näillä perushyvillä metsänhoidon keinoilla vahvistetaan puuston kasvukuntoa ja elinvoimaisuutta. Kun puusto ei pääse riukuuntumaan, kestää se paremmin myrskyjä ja tuleviksi talviksi ennustettua tykkylumikuorman kasvua. Taimikonhoidosta ja harvennuksista huolehtiminen auttaa myös ehkäisemään tuholaisten aiheuttamia puustovaurioita.”

Toinen tärkeä teema on vesiensuojelu. “Rankkasateiden ja tulvien määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Siksi vesiensuojeluun kannattaa panostaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maanmuokkauksen yhteydessä tulisi välttää maaperän tarpeettoman voimakasta käsittelyä ja huolehtia suojavyöhykkeistä vesistöjen varsilla. Metsänhoidossa kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan parhaiksi todettuja vesiensuojeluratkaisuja, kuten putkipatoja ja pintavalutuskenttiä. Turvemaiden ojien tarpeeton kunnostaminen voidaan välttää kohteilla, joilla metsän luontaista puustoisuutta pystytään hyödyntämään pohjaveden pinnan säätelyssä esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen avulla.”

Muuttuvassa ilmastossa myös metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeää. “Puustoltaan ja lajistoltaan monipuolinen metsä kestää ympäristön muutoksia paremmin. Siksi metsään tulisi kasvatettavan puulajin lisäksi jättää muitakin puulajeja. Helppo ja taloudellisesti kestävä keino monimuotoisuuden lisäämiseen on myös varmistaa, että hakkuualueelle jätetään hakkuiden yhteydessä sopivassa määrin lahopuita ja säästöpuita, eikä riistatiheiköitäkään kannata unohtaa.”

Arnkil muistuttaa vielä, ettei metsätaloudessa ilmastonmuutokseen varautuminen ole vain metsäluonnossa tapahtuvia toimenpiteitä, vaan myös metsätalouden edellytysten turvaamista. “Keskeisessä roolissa on myös metsätalouden infra, eli metsätiet. Niiden kunnossapidosta ja perusparannuksista kannattaa huolehtia, erityisesti teiden kantavuus huomioiden. Sateisuuden lisääntyessä myös veden johtamisesta täytyy pitää huolta ja varmistaa tierumpujen kunto.”

Suunnittele tarkoin

Sitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jatkossa, ei kukaan voi tietää varmasti. Valtaosa ilmaston lämpenemiseen liittyvistä vaikutuksista voimistuu mitä kauemmas tulevaisuuteen mennään. Ongelmat voivat kuitenkin realisoitua jo huomenna, tai vasta 20 vuoden päästä. Siksi varautuminen kannattaa aloittaa tänään ja ymmärtää, että ilmastokestävässä metsänhoidossa nousee esiin yksi asia ylitse muiden.

“Suunnitelmallisuus on tärkeää kaikessa tekemisessä eikä sen merkitystä voi liikaa korostaa. Metsässä toteutettavilla toimenpiteillä on aina vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen, vuosikymmenten päähän. Siksi niiden toteutus kannattaa miettiä tarkkaan, ja metsäammattilaisilta saa tässä apua.”

Tutustu tarkemmin Kaukaa viisasta metsänhoitoa -sivuston materiaaleihin täällä.

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!