Puukauppa on hetki, jonka useimmat metsänomistajat kokevat vain muutaman kerran elämässään. OTSO on uudistanut puukauppapalvelunsa ja tarjoaa metsänomistajalle nyt entistä monipuolisemmin erilaisia vaihtoehtoja tässä tärkeässä tapahtumassa onnistumiseen.

Kun puukauppa on tulossa ajankohtaiseksi, joutuu metsänomistaja pohtimaan soveltuvinta kauppatapaa valitessaan monia asioita. Kuten sitä, miten läheinen oma suhde metsään on, mikä on oma valmiusaste hakkuiden toteuttamiseen ja onko kauppatilanteessa mahdollisuus hyödyntää metsäverovähennystä. 

OTSO tiedostaa, että puukauppatarpeet vaihtelevat metsänomistajakohtaisesti. Siksi se on uudistanut puukauppapalveluidensa valikon vastaamaan paremmin metsänomistajien yksilöllisiä tarpeita. 

Pystykauppa on vaivattomin vaihtoehto

Pystykauppa on puukauppaa avaimet käteen -periaatteella. Siksi se on tarjolla olevista puukaupan vaihtoehdoista vaivattomin. Tässä kauppatavassa metsänomistaja tekee sopimuksen puunmyynnistä suoraan OTSO:n kanssa ja valtuuttaa OTSO:n hoitamaan kaikki puukaupan yksityiskohdat puolestaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että OTSO tekee kohteesta puunmyyntisuunnitelman, huolehtii leimikon maastomerkinnöistä ja leimausselosteesta sekä hoitaa hakkuut ja myy puun eteenpäin omaan lukuunsa parhaiten maksavalle ostajalle. Pystykauppa tilitetään metsänomistajalle kiinteällä puun kantohinnalla, josta on jo vähennetty puukaupan hakkuu- ja kuljetuskustannukset.

Pystykauppa on erinomainen vaihtoehto etenkin sellaisille metsänomistajille, joilla ei ole itsellään hakkuuvalmiuksia, aikaa kilpailuttaa ostajia tai hoitaa puukaupan hallinnollisia vastuita. Toisin sanoen, niille jotka haluavat onnistua puukaupassa mahdollisimman vähällä vaivalla.

Hankintakauppa lisää puukaupan mahdollisuuksia

Hankintakauppaa kannattaa miettiä kauppatapana silloin, kun metsänomistajalla on hyödyntämätöntä metsävähennystä tai kauppaa on mahdollisuus tehdä yhteismyynnin kautta. Hankintakaupassa OTSO huolehtii pystykaupan tapaan puunmyyntisuunnitelman tekemisestä, hakkuiden valmisteluista sekä parhaan ostajan etsimisestä puulle. Hakkuut ovat joko metsänomistajan tai OTSO:n vastuulla. Tässä kauppatavassa metsänomistajalle maksetaan puusta tienvarsihinta. Tienvarsihinta on pystykaupan kantohintaa korkeampi, mikä tuo metsänomistajalle verohyötyä. Tienvarsihinnasta nimittäin 60 % on metsävähennyskelpoista – jo ennen hakkuukulujen vähentämistä.

Kaavaileepa puukaupan toteutusta mistä lähtökohdasta tahansa, tulee kauppa suunnitella aina huolellisesti. Puukaupassa ohjekirjana on puunmyyntisuunnitelma, joka ottaa kantaa puukaupan ajankohtaan, hakkuutapaan sekä oletettuun hakkuukertymään.

Verohyötyjen lisäksi metsänomistaja voi hyötyä hankintakaupasta myös silloin, kun puukaupan kohde on yksinään liian pieni tai huonolaatuinen myytäväksi. Tällöin metsänomistaja voi myydä puunsa osana useamman tilan yhteishanketta, jossa kaupassa tilitetään kaikille hankkeen osakkaille sama tienvarsikuutiohinta. Tästä jokainen osakas maksaa itse omat, kohdekohtaisesti vaihtelevat hakkuukulunsa.

Puukaupan avustuspalvelu auttaa onnistumaan isoissa hankkeissa

Puukaupan avustuspalvelu auttaa metsänomistajaa onnistumaan puukaupassa silloin, kun myytävä kohde on suuri ja korkealaatuinen. Avustuspalvelun puitteissa OTSO tekee metsänomistajalle puunmyyntisuunnitelman, täsmäkilpailuttaa kohteelle ostajat ja tekee hakkuusopimuksen valitun ostajan kanssa. Ostajataho huolehtii hakkuista OTSO:n valvonnassa.

Jos metsänomistajalla on myytävänä paljon eri ikäisiä kohteita, voidaan puukaupalle saada paras kokonaistuotto soveltamalla usean ostajan mallia. Tällöin OTSO kilpailuttaa ja hankkii ostajan päätehakkuuvaiheessa oleville tukkileimikoille ja voi toimia itse harvennushakkuuikäisen puun ostajana. Harvennushakkuiden yhteydessä OTSO voi metsänomistajan niin halutessa huolehtia samalla kertaa myös muista metsän vaatimista hoitotoimenpiteistä, kuten raivauksista ja metsän lannoituksesta.

Korjuupalvelu auttaa silloin, kun ostaja on jo tiedossa

Korjuupalvelu on suunnattu erityisesti niille metsänomistajille, joilla puukaupan hallinnollisten asioiden hoitaminen on hyvin hallussa ja puulle hankittuna valmiiksi ostaja, mutta hakkuiden toteutus on haaste. OTSO ottaa tällöin mielellään hakkuut toteutettavakseen ja huolehtii niiden läpiviennistä laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa.

Milloin kaupantekoon?

Puukaupan onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti puukaupan oikea ajoitus. Oikeaan ajoitukseen puolestaan vaikuttavat muun muassa metsän elinkaaren vaihe, meneillään olevat metsänhoitohankkeet, leimikon tyyppi sekä myytävän puuston määrä.

Metsän elinkaaren eri vaiheissa metsänomistajalla on tyypilisesti mahdollisuus tehdä puukauppaa 1–3 kertaa harvennushakkuiden muodossa ennen varsinaista päätehakkuuvaihetta. Harvennushakkuita ei kannata laiminlyödä, sillä ne edesauttavat oleellisesti metsän tervettä kasvua ja siten myös sitä, miten laadukasta puusto metsän päätehakkuuvaiheessa on.

Myös metsänhoitotöiden yhteydessä on usein mahdollisuus saada tuloa puukaupan muodossa. Esimerkiksi kunnostusojitus, metsän lannoitus sekä teiden rakennus- ja perusparannushankkeet synnyttävät monesti luontaiset edellytykset puukaupan tekoon.

Se, mihin aikaan vuodesta puukauppa kannattaa toteuttaa, riippuu leimikon ominaispiirteistä. Silloin kun kulkuyhteydet leimikolle ovat heikot, tehdään kaupat yleensä syksyllä ja hakkuut talvella. Hyvien kulkuyhteyksien päässä olevat leimikot puolestaan myydään keväällä ja hakataan kesällä. Mikäli haluat tehdä puukauppaa ympäri vuoden, on tärkeää että pidät metsäsi tieverkoston hakkuu- ja kuljetuskaluston kantavassa kunnossa.

Puukaupan ajankohtaan vaikuttaa edellämainittujen lisäksi myös se, millainen on myytävän puun määrä. Kun kohde on on iso ja se sisältää sekä pääte- että harvennushakkuita, voi olla järkevää jakaa leimikko useampaan osaan eri ostajille. Vastaavasti, jos puukaupan kohde on pieni, voi olla fiksua lähteä mukaan useamman metsänomistajan yhteiseen puunmyyntihankkeeseen. Tämäkin on metsänomistajalle vaivaton vaihtoehto, sillä OTSO:n yhteishankeosaaminen on vahvaa ja palvelu toimii avaimet käteen -periaatteella.

Suunnittele ja hyödynnä osaamista

Kaavaileepa puukaupan toteutusta mistä lähtökohdasta tahansa, tulee kauppa suunnitella aina huolellisesti. Puukaupassa ohjekirjana on puunmyyntisuunnitelma, joka ottaa kantaa puukaupan ajankohtaan, hakkuutapaan sekä oletettuun hakkuukertymään.

Huolellisen suunnittelun lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, millaisen kumppanin kanssa puukaupan toteuttaa. OTSO on metsäalan pitkän linjan ammattilainen, joka tuntee puukaupan ajantasaiset käytännöt, kilpailuttaa riippumattomana toimijana puulle aina parhaan mahdollisen hinnan sekä toteuttaa hakkuut ammattitaidolla ja sovitun aikataulun mukaisesti. OTSO:n puukauppatapaan on aina sisäänkirjoitettuna asiakkaan etu ja kaupan tärkein tavoite on aina yksilöllisten puukauppatavoitteidesi toteutuminen.

Suunnitteletko puukauppaa? Ota yhteyttä!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!