Hiilinielut, avohakkuut, ympäristöystävälliset kasvatusmenetelmät ja ojituksen vesistövaikutukset leimaavat metsätalouskeskustelua tällä hetkellä näkyvästi. Myös OTSO pitää näitä teemoja tärkeinä ja huomioi ne omassa toiminnassaan.

Kasvava huoli maapallon tilasta on lisännyt keskustelua myös metsätalouden vaikutuksista ympäristöön. Erityisen vilkasta argumentointi on viime aikoina ollut etenkin hiilinielujen, avohakkuiden, jatkuvan kasvatuksen menetelmän sekä ojitusten vesistövaikutusten ympärillä. OTSO:n toimitusjohtaja Kari Lundell pitää keskustelua hyvänä ja tervetulleena asiana. ”Tänä päivänä kenelläkään ei ole varaa jättää toiminnassaan ympäristöä huomioimatta. Varsinkaan niiden, jotka toimivat metsätalouden parissa. Metsänhoito ja luonnonsuojelu eivät ole toisistaan irrallisia asioita, päinvastoin. Metsänhoidon, jos minkä, pitäisi tapahtua luontoarvojen kanssa syvässä sopusoinnussa.”

Teemat, jotka puhuttavat

Hiilinielut ovat ajankohtainen ja voimakkaasti tunteita herättävä aihe, jota lähestytään keskusteluissa tällä hetkellä laajasti eri kulmilta. Kari Lundellin mukaan keskustelu olisi hedelmällisintä, jos sitä käytäisiin ennen kaikkea faktapohjalta. ”Suomen metsäpinta-alasta 12 % on suojeltua, ja se on enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Ammattitaitoisen metsänhoidon ansiosta metsämme myös kasvavat hyvin. Tuoreiden tutkimusten mukaan vaikuttaisi siltä, että nykyisillä metsänhoitomenetelmillämme hiilinielujen määrä tulee tulevaisuudessa maassamme jopa lisääntymään. On hyvä muistaa, että kasvukaarensa päähän tullut metsä on hiilivarasto, ei hiilinielu. Kun metsä uudistetaan ja uusi elinvoimainen taimikko lähtee vahvaan ja terveeseen kasvuun, kiihtyy sen seurauksena myös hiilen sidonta. Huolehtimalla hyvällä metsänhoidolla metsiemme elinvoimaisuudesta ja kasvun edellytyksistä, kasvatamme samalla myös hiilinielujemme määrää.”

Avohakkuut ja jatkuvan kasvatuksen menetelmä ovat niin ikään olleet aiheita, joita ympäristökeskustelussa on tuotu vahvasti esiin. Näitä aiheita argumentoidessa pitäisi Kari Lundellin mukaan nähdä metsä puilta. ”Jatkuvan kasvatuksen menetelmä soveltuu joillekin kohteille erinomaisesti, silloin jos kohteen luontaiset kasvuolosuhteet sen sallivat ja kohteen korjuukelpoisuus säilyy. Keskustelussa ei kuitenkaan usein huomioida sitä, mitä metsälle tällä tavalla kasvatettuna tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Kun vahvat yksilöt karsitaan ensimmäisenä pois ja heikot jätetään jäljelle, heikentää tämä väistämättä puuston laatua ajan saatossa.” Avohakkuut ovat Suomessa lailla tarkasti säädeltyjä. ”Hakkuita ei koskaan tehdä mielivaltaisesti vaan ne suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat ympäristön kannalta kestäviä.” 

Huolehtimalla metsäsi oikea-aikaisesta ja laadukkaasta hoidosta varmistat, että omalle metsäomaisuudellesi asettamasi kasvutavoitteet toteutuvat – tärkeistä ympäristöarvoista tinkimättä.

Kunnostusojituksen vesistövaikutukset ovat myös puhuttaneet paljon. OTSO toteuttaa ojitushankkeensa aina ympäristön ehdoilla ja noudattaa kaikessa toiminnassaan ympäristönsuojeluun tähtääviä lakeja ja säädöksiä. ”Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Tutkimme aina ojitettavan kohteen äärimmäisen tarkkaan ja kartoitamme vesistöille mahdollisesti ojituksesta aiheutuvat riskit. Jos kohde on herkkä ja riskialtis, emme lähde toteuttamaan sinne hanketta lainkaan. Varsinaisessa ojitustyössä käytämme kaikkia ajantasaisimpia menetelmiä ympäristövaurioiden minimoimiseksi. Useilla kohteilla kiintoaineksen ja ravinteiden virtauksen vesistöihin voi pysäyttää tehokkaasti esimerkiksi oikein rakennetuilla ojituskatkoilla ja saostusaltailla.”

Vastuullisen metsänomistajan kannattaa metsänhoitokumppania valitessaan olla tarkkana. Mikäli metsäpalveluyrityksen toiminta on ympäristön kannalta kestävää, on siitä yleensä ulkopuolisen auditoijan virallinen arvio olemassa. ”OTSO:n perustoimintajärjestelmä on sertifioitu ISO9000- ja ISO13001-standardien mukaan. Lisäksi meillä on PEFC-ryhmäsertifikaatti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että huomioimme ympäristönsuojelun niin toiminnanohjauksessamme kuin toteuttamissamme metsänhoitotoimenpiteissäkin.”

Ajan tasalla, ympäristön eduksi

Kari Lundellin mukaan ympäristövastuu on integroituna kiinteästi aivan jokaiseen OTSO:n suorittamaan metsänhoitotoimenpiteeseen. ”Kiinnitämme aivan erityistä huomiota hankkeiden suunnitteluun. Asiantuntijamme tekevät taustatutkimuksen jokaisesta hoidettavasta kohteesta aina äärimmäisen huolellisesti. Toteutettavat toimenpiteet suunnittelemme siten, että lopputulos palvelee paitsi asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita, myös ympäristöä ja luontoa. Meillä on kanttia myös vetäytyä hankkeesta, jos suunnitteluvaiheessa käy ilmi, että siitä tulisi ympäristölle haitallinen.”

OTSO tekee tiivistä yhteistyötä monien metsäalan toimijoiden kanssa varmistaakseen, että sillä on aina ajantasaisin tieto ja moderneimmat menetelmät käytössään. ”Koulutamme henkilöstöämme koko ajan ja varmistamme, että he hallitsevat viimeisimmät metsänhoidon suositukset.  Henkilöstön tietotaidon kehitystä myös seurataan tarkasti.” Asiantuntijaorganisaatiossa juuri osaamisen kehittäminen ja ylläpito ovatkin Kari Lundellin mukaan kaiken toiminnan ja myös kilpailukyvyn ydin. Kilpailussa pärjäävät vain ne, jotka hyödyntävät alan osaamisresursseja laajasti ja kehittävät liiketoimintaansa jatkuvasti saatavilla olevan asiantuntija- ja tutkimustiedon pohjalta. ”Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä useiden metsäalan eturivin toimijoiden, esimerkiksi Tapio Oy:n kanssa. Se on suurin yliopistojen ulkopuolinen metsätutkimuslaitos ja alan kärkiosaaja Suomessa.”

Suomalaiset metsänomistajat ovat Kari Lundellin mukaan ympäristötietoisia ja suurimmalle osalle luontoarvot ovat hyvin tärkeitä. Siksi hän haluaakin lopuksi muistuttaa, että metsänhoitoa ei kannata laiminlyödä ainakaan siksi, että kokisi sen vuoksi huonoa ympäristöomatuntoa. ”Valtaosalla kohteista työt on mahdollista toteuttaa ympäristön kannalta kestävästi, olipa kyseessä sitten hakkuut tai vaikka kunnostusojitus. Huolehtimalla metsäsi oikea-aikaisesta ja laadukkaasta hoidosta varmistat, että omalle metsäomaisuudellesi asettamasi kasvutavoitteet toteutuvat – tärkeistä ympäristöarvoista tinkimättä.”

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!