Metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa on monta vaihetta, mutta OTSO:n avulla työ hoituu vaivattomasti alusta loppuun. Lisäksi OTSO auttaa tieosakkaita saamaan tiehankkeeseen tukea, jolla kustannuksia saadaan pudotettua roimasti. Tämä artikkeli tarjoaa tiiviin tietopaketin metsäteistä ja niiden ylläpidosta.

Kuka metsätiestä vastaa?

Kustakin metsätiestä vastaavat tien omistavat osakkaat. Osakkaat ovat yleensä järjestäytyneet tiekunnaksi, mikä on suositeltavaa, sillä se helpottaa päätöksentekoa ja yhteisten asioiden hoitamista. Tiekunnassa asioista sovitaan enemmistöpäätöksellä. Jos tiekuntaa ei ole, päätösten pitää olla aina yksimielisiä, ja yksikin eriävä mielipide voi kaataa koko hankkeen. Tiekunnassa nimetään yleensä hoitokunta tai toimitsijamies, joka vastaa asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Hoitokunta koostuu yleensä kolmesta henkilöstä.

Mitä tiekunnan vastuulle kuuluu?

Tiekunnat vastaavat tienpidosta, eli tien rakentamisesta ja kunnossapidosta, ja siitä määrätään erikseen yksityisteitä koskevassa laissa. Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se palvelee sille määriteltyä käyttötarkoitusta. Jos tietä käytetään esimerkiksi suurten tukkikuormien kuljettamiseen, sen pitää kestää tukkirekan aiheuttamaa kulutusta. Tiekunta vastaa yhdessä, että tie palvelee kaikkia tiekunnan jäseniä, oli käyttö sitten puukuormien kuljettamista tai vain mökille kulkemista.

Tieosakkaat ovat yhdessä vastuussa myös tielle aiheutuneista vahingoista ja laiminlyönneistä. Jos esimerkiksi huomaa tiellä routavaurion, siitä pitää ilmoittaa, ja tie pitää kunnostaa. Sama pätee siltoihin. Tien kunnossapito on tärkeää. Jos huomattuihin puutteisiin ei reagoida, voi tiekunta joutua lailliseen edesvastuuseen.

Kuka maksaa laskut?

Tienpidon kustannukset katetaan tiemaksuilla, jotka jaetaan kaikkien tieosakkaiden kesken tieyksiköiden mukaan. Tieyksiköt puolestaan määräytyvät kiinteistöjen liikennetarpeiden perusteella. Mitä kuluttavampaan käyttöön tieosuuttaan tarvitsee sitä enemmän siitä pitää myös maksaa. Tiemaksun pitää siis kattaa käyttäjän tielle aiheuttamat kustannukset.

Kuinka tiehanke etenee käytännössä?

Niin tien kunnostamisessa kuin uuden tien rakentamisessa hanke voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat kartoitus, suunnittelu ja toteutus. Kunnostusprojekteissa kartoitetaan ensin tien kunto ja kunnostustarpeet. Kartoitusvaihe on oleellinen, sillä sen avulla varmistetaan, että tielle tehdään juuri oikeat ja vain tarvittavat toimenpiteet. Tämä takaa laadukkaan lopputuloksen ja tuo mahdollisesti myös säästöjä.

Uutta tietä rakennettaessa joudutaan aluksi määrittelemään tieoikeuksia eri kiinteistöille ja tarvittaessa perustamaan tiekunta. Nämä toimet päätetään Maanmittauslaitoksen pitämässä tietoimituksessa. Muista toimenpiteistä päätetään tiekunnan kokouksessa, jonka jälkeen seuraa suunnittelu.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat toteutussuunnitelma sekä tieyksiköinti. Lisäksi pitää hankkia luvat, tehdä tarvittavat sopimukset sekä selvittää rahoitus. Viimeisenä jäljelle jää itse toteutus, johon kuuluu urakoitsijoiden ja materiaalien valinta, työnjohdon järjestäminen, laadunvalvonta, työnantajan vastuut sekä rahaliikenne. Kuten muutkin tiemaksut, myös korjauskustannukset määräytyvät tieyksiköiden mukaan.

Miksi hanke kannattaa teettää OTSO:lla?

Tieprojekti kannattaa antaa OTSO:n hoteisiin, koska OTSO tarjoaa sen avaimet käteen -palveluna. Yhteydenoton jälkeen asiakas voi ottaa rennosti, sillä OTSO järjestää kaiken jopa tiekunnan perustamisesta lähtien. OTSO päivittää mahdollisesti muuttuneet tieyksiköt, avustaa tietoimituksen hakemisessa, hoitaa luvat, tekee hankkeen suunnitelman, sopimukset ja kustannusarviot, selvittää rahoituksen ja kilpailuttaa alueelliset yrittäjät sekä materiaalit. Kun OTSO on mukana, tiekunta saa varmasti parhaat materiaalit parhaaseen hintaan. OTSO pitää myös huolta kaikista hallinnollisista asioista, työnjohdosta ja laadunvalvonnasta ja varmistaa, että projekti tehdään viimeisen päälle ja aikataulussa.  

OTSO:lla on alan vankin kokemus, pisin historia, osaava henkilöstö ja parhaat järjestelmät. OTSO kehittää metsätienrakentamista jatkuvasti ja erottuu kilpailijoista myös erinomaisella siltaosaamisellaan. OTSO varmistaa, että tieprojektissa ei tule yllätyksiä, kuten odottamattomia kuluja, ja OTSO osaa järjestää hankkeelle myös tukea, jonka avulla tiekunta säästää selvää rahaa.

Tuen lisäksi projektin kustannusten maksamista helpottaa OTSO Metsärahoitus, jolla tiehankkeen osakas voi näppärästi jaksottaa oman osuutensa kustannuksista omaan talouteensa paremmin sopivalla tavalla. Rahoitusta voi saada 25 000 euroon asti ja jopa seitsemän vuoden takaisinmaksuajalla.

OTSO:n valtteja ovat myös sitoutumattomuus ja puolueettomuus. OTSO:n kanssa hommat hoituvat projekti kerrallaan, juuri niin kuin asiakas itse haluaa, ilman jatkovelvoitteita.

Suunnitteletko tienrakennushanketta? Ota yhteyttä!

Tilaa OTSO:n uutiskirje ja saat tuoreet jutut suoraan postilaatikkoosi!